„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД по обособени позиции”