“Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала на апарат за вътресъдова ултразвукова диагностика за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД”