„Доставка на лекарствени продукти, храни за специални медицински цели и антисептични продукти за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, по обособени позиции”.
15/10/2018

 

1. Решение за откриване на процедура [2018.10.22]

2. Обявление за обществена поръчка [2018.10.22]

6. Образци RAR [2018.10.22]
15. Решение №ОА-83 [2019.04.01]