„Приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани от дейността на „УМБАЛ – Пловдив” АД, град Пловдив.