„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ - КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ” АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
23/04/2018

 

6. Протокол [2018.07.20]