Доставка на електрическа енергия
28/03/2018

Доставка на електрическа енергия и избор на координатор за стандартна балансираща група за нуждите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД