Доставка на електрическа енергия
28/03/2018

Доставка на електрическа енергия и избор на координатор за стандартна балансираща група за нуждите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД

 1. Решение за откриване на процедура [30.03.2018]
 2. Обявление за обществена поръчка [30.03.2018]
 3. Документация за обществена поръчка [30.03.2018]
 4. Образци и приложения [30.03.2018]
 5. Решение и обявление за изменение [12.04.2018]
 6. Променено Ценово предложение  [12.04.2018]
 7. Решение за избор на изпълнител  [28.05.2018]
 8. Доклад и протокол от работата на комисията  [28.05.2018]
 9. Решение№ОА-200 от18.07.18г. [18.07.2018]
 10. Обявление за възложена поръчка [02.08.2018]
 11. Договор [02.08.2018]
 12. Анекс ел. енергия
 13. Обявление за изменение на договор [2019.10.28]
 14. Обявление за приключване на договор [2020.05.19]