Пазарни проучвания/Пазарни консултации
 
Обяви
 
Информация за пациента
 
ТЪРГОВЕ / ПОКАНИ

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 година на публичното предприятие УМБАЛ - Пловдив АД град Пловдив

  1. Покана за представяне на оферти за одитор [2024.03.12]
  2. Образец на оферта [2024.03.12]

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на "УМБАЛ - Пловдив" АД град Пловдив" 

  1. Покана за представяне на оферти за избор на одитор [2023.03.27]
  2. Образец на оферта [2023.03.27]

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 година на публичното предприятие УМБАЛ - Пловдив АД град Пловдив

  1. Покана оферти
  2. Образец на оферта  

Провеждане на търг  с тайно наддаване на закрито заседание, за продажба на движими вещи - моторни превозни средства, собственост на УМБАЛ – Пловдив АД. [2021.11.02]

Повторно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства собственост на УМБАЛ - Пловдив АД [2020.08.19]

Обявление за прекратяване на търг [2020.08.06]

Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства собственост на УМБАЛ - Пловдив АД [2020.07.20]

 
Профил на купувача на УМБАЛ - Пловдив
 
Документация за обществени поръчки
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

„Доставка на медицински изделия – консумативи за нуждите на отделение по диализно лечение в УМБАЛ – Пловдив АД - разтвори за хемодиализа и онлайн хемодиафилтрация с апарати Диалог+ /Диалог + ХДФ онлайн (сухи и течни форми)”


 

„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД по обособени позиции”

 „Избор на доставчик за доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД”

„Доставка на медицински изделия – консумативи за нуждите на отделение по диализно лечение в УМБАЛ – Пловдив АД, по обособени позиции”

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на нова специализирана медицинска апаратура – Ангиографска система за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД" 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ за избор на кредитна институция за извършване на банково обслужване и финансиране със средносрочен оборотен кредит за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД.  

 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на специализирана апаратура за образна диагностика и терапевтични процедури за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД” 

Извършване на услуги по пране за нуждите на УМБАЛ - Пловдив АД 

„Извършване на транспорт на пациенти на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД нуждаещи се от хемодиализа от дома им до отделение по хемодиализа и обратно”

Събиране на оферти с обявя за „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на апарат за ултразвукова диагностика за нуждите на „УМБАЛ – Пловдив” АД.

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на апарат за ултразвукова диагностика за нуждите на „УМБАЛ – Пловдив” АД 

 „Доставка на лекарствени продукти, храни за специални медицински цели и антисептични продукти за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, по обособени позиции” 

Доставка на топлинна енергия за нуждите на "УМБАЛ - Пловдив" АД

„Приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани от дейността на „УМБАЛ – Пловдив” АД, град Пловдив.  

"Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за сгради (обекти) за нуждите на "УМБАЛ - Пловдив" АД

 „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ - КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ” АД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” 

Покана за представяне на оферти за избор на банкова институция за извършване на банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на УМБАЛ - Пловдив АД. 

 Доставка на електрическа енергия и избор на координатор за стандартна балансираща група за нуждите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД.


Приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани от дейността на "УМБАЛ - Пловдив" АД, град Пловдив"

Доставка на хранителни продукти за нуждите на УМБАЛ „Пловдив“ АД

Доставка на лекарства за нуждите на "УМБАЛ - Пловдив" АД град Пловдив 

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на денонощна физическа охрана за нуждите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД“

„Интегрирана ендоскопска система HD камера, източник на светлина, система за съхранение на данни” за нуждите на "УМБАЛ - Пловдив" АД, град Пловдив"

Извършване на услуга по пране за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД

Доставка и монтаж на универсална урологична лазерна система, съчетаваща непрекъснат лазер за хирургия на меки тъкани и импулсен лазер за разбиване на камъни за нуждите на „МБАЛ–Пловдив“АД,гр. Пловдив

Доставка на специфичен медицински консуматив за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД, гр. Пловдив

Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД, гр. Пловдив

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД – гр. Пловдив 

Доставка на медицински газове – кислород за нуждите на „МБАЛ – Пловдив“ АД, гр. Пловдив

Доставка на лекарства за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД

Техническа поддръжка и обслужване на девет броя асансьорни уредби, въведени в експлоатация и находящи се в сградите на "МБАЛ - Пловдив" АД, гр. Пловдив, бул. "България" 234"

 Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за покриване на просрочени задължения на дружеството в размер на 7 000 000 лв. и кредит за финансиране на инвестиции в размер на 1 000 000 лв. за нуждите на „МБАЛ – Пловдив“ АД“ 28.01.2016 г.

 Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за покриване на просрочени задължения на дружеството в размер на 7 000 000 лв. и кредит за финансиране на инвестиции в размер на 1 000 000 лв. за нуждите на ''МБАЛ - Пловдив

Преустройство на Урологичен хирургичен блок

Приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на отпадъци - „МБАЛ - ПЛОВДИВ” АД, гр. Пловдив

Техническа поддръжка и обслужване на девет броя асансьорни уредби в сградите на „МБАЛ-ПЛОДИВ”АД, гр. Пловдив

Извършване на услуги по пране за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД, гр. Пловдив 

Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД град Пловдив

Транспортиране на болни, нуждаещи се от хемодиализа до "МБАЛ-Пловдив" АД и обратно

Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-ПЛОВДИВ“ АД, гр. Пловдив

Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-ПЛОВДИВ“ АД, гр. Пловдив

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив"АД 

Доставка на система за електрохирургична тъканна манипулация за нуждите на МБАЛ - Пловдив АД

Доставка на автоматичен коаглуметър за нуждите на МБАЛ Пловдив АД

Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ-Пловдив" АД гр.Пловдив

Извършване на денонощна физическа охрана за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД" 

Закупуване на нови по- модерни предпазни средства 

Реконструкция и модернизация на съществуваща пожароизвестителна система в МБАЛ - Пловдив АД

Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицински изделия /медицинска апаратура/, представляващи нови неупотребявани един брой многофункционален ехогравски апарат и три броя анестезиологични монитори за нуждите на Отделение по акушерство и гинекология и Отделение по анестезиология и интензивно лечение в “МБАЛ - Пловдив” АД по две обособени позиции

Доставка на ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД град Пловдив

Доставка на медицински изделия, представляващи електрокардиостимулатори и съпътстващи аксесоари за нуждите на „МБАЛ - Пловдив” АД”

"Периодично приемане,транспортиране и предаване за обезвреждане на отпадъци от хуманитарното здравеопазване, генерирани от дейността на МБАЛ-Пловдив АД" 

“Предоставяне на финансови услуги (банково обслужване) от търговска банка за нуждите на “МБАЛ – Пловдив” АД гр. Пловдив”.

Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на специализирано техническо оборудване и медицинска апаратура за нуждите на Отделение по Гастроeнтерология и Ортопедо-травматологично отделение в “МБАЛ - Пловдив” АД по две обособени позиции 

Поддръжка на 9 броя асансьори в МБАЛ Пловдив

Обществена поръчка: “Закупуване, внедряване към съществуващо техническо оборудване, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и поддръжка на Лабораторна информационна система (ЛИС), ведно със закупуване, доставка, монтаж, пускане в екслоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на специализирано техническо оборудване за нуждите на Клинична лаборатория в “МБАЛ – Пловдив” АД.”

Транспорт на хемодиализно болни 2013 год.

Текущ ремонт в сградата на МБАЛ Пловдив

Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив"АД

Публична покана : " Продажба,доставка и монтаж на употребявана медицинска апаратура за нуждите на отделение " Уши, нос, гърло" на МБАЛ Пловдив АД гр. Пловдив"

Наем апаратура УНГ 2013

Извършване на услуга по пране за нуждите на "МБАЛ-Пловдив" АД гр. Пловдив

Публична покана за: "Доставка ма медициски изделия, представляващи електрокардиостимулатори и съпътстващи аксесоари за нуждите на МБАЛ Пловдив"

Ремонт на Ревматология и Детско отделение

Ремонт на операционна зала на отделение по травматология и ортопедия на "МБАЛ Пловдив" АД

Довършителни СМР за 7 кабинета на ТЕЛК към МБАЛ Пловдив


Абонаметно обслужване на софтуерни продукти от специализирана болнична програмна система "Гама" ползвана от "МБАЛ Пловдив" АД в срок от 24 м.

Доставка, монтаж, пусканне в експлоатация и гаранционна подръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на МБАЛ пловдив по три особени позиций

Групова застраховка "Живот"

застраховка професионална отговорност

транспорт на опасни болнични отпадъци

Доставка на ехограф за щитовидна жлеза

Подръжка и ремонт на асансьорни уредби

Доставка на оборудване за хранителен блок Нов 

Доставка на оборудване за хранителен блок  

Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на ОИЛ 

Услуга пране

Транспорт на хемодиализно болни

Доставка на компресор за въздух

Доставка на проявителна машина за рентгенови филми

Доставка на МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ 2012 г.

Доставка на ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ за нуждите на "МБАЛ Пловдив АД" - 2

Доставка и монтаж на ОБОРУДВАНЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ за нуждите на "МБАЛ Пловдив АД"

Доставка на ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ за нуждите на "МБАЛ Пловдив АД"

Доставка на ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ за нуждите на "МБАЛ Пловдив АД"

ТРАНСПОРТ - хемодиализно болни

Доставка на МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

Извършване на ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ за нуждите на МБАЛ Пловдив АД

Извършване на УСЛУГА ПО ПРАНЕ за нуждите на МБАЛ Пловдив АД