„Нова покана за доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-163/29.03.2021 г. за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД“