Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-54/28.01.2021 г. за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД