Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-164/29.03.2021 г. за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД