Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-102/25.02.2021 г. за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД