Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-270 за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД