Събиране на оферти с обява за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала на апарат за вътресъдова ултразвукова диагностика.