Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите