„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на медицинска апаратура за надграждане на съществуваща такава в клиника по Урология в УМБАЛ – Пловдив АД, по обособени позиции”