Свободна длъжност за лекар,специализант по кардиология във ІІ-ро Отделение по кардиология - 1 място
06/12/2019

 
 
 
 

О Б Я В А

 

 

На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “УМБАЛ-Пловдив”АД обявява следните свободни длъжности за лекари, специализанти :

 

         1.Лекар,специализант по кардиология    във ІІ-ро Отделение по кардиология    - 1 място

 Кандидатите следва да представят:

 1. Заявление в свободен текст;

  2. Автобиография;

 3. Копие от  диплома за завършено висше медицинско образование.

Срок за подаване документите: до 18.12.2019 г. включително

Лице за контакт – Личен състав – 032 96-18-11

След приключване приема на документите,кандидатите заявили желание за специализация ,ще бъдат поканени за събеседване с комисия,определена със заповед на Изп.директор на лечебното заведение.