Свободна длъжност за лекар, специализант по нефрология в Отделението по диализно лечение - 1 място.
03/12/2019

 

 

 

 


                                              О Б Я В А


      На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “УМБАЛ-Пловдив”АД обявява следните свободни длъжности за лекари, специализанти :

      1.Лекар,специализант по нефрология   в Отделение по диализно лечение    - 1 място

 
Кандидатите следва да представят:

  1. Заявление в свободен текст;

  2. Автобиография;

  3. Копие от  диплома за завършено висше медицинско образование.

Срок за подаване документите: до 13.12.2019 г. включително

 Лице за контакт – Личен състав – 032 96-18-11

След приключване приема на документите,кандидатите заявили желание за специализация ,ще бъдат поканени за събеседване с комисия,определена със заповед на Изп.директор на лечебното заведение.