„Избор на доставчик за доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД”