Свободно място за лекар,специализант по акушерство и гинекология в Отделение по акушерство и гинекология - 1 място
03/06/2019

 

 


                                                      О Б Я В А


 


 


На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “УМБАЛ-Пловдив”АД обявява следните свободни длъжности за лекари, специализанти :


 


         Лекар,специализант по акушерство и гинекология в Отделение по акушерство и гинекология    - 1 място


        


  Кандидатите следва да представят:


 1. Заявление в свободен текст;


 2. Автобиография;


 3. Копие от  диплома за завършено висше медицинско образование.


 


 


 


Срок за подаване документите: до 03.08.2019г. включително


Лице за контакт – Личен състав – 032 96-18-11


 


 


След приключване приема на документите,кандидатите заявили желание за специализация ,ще бъдат поканени за събеседване с комисия,определена със заповед на Изп.директор на лечебното заведение.