Събиране на оферти с обявя за „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на апарат за ултразвукова диагностика за нуждите на „УМБАЛ – Пловдив” АД.