"Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за сгради (обекти) за нуждите на "УМБАЛ - Пловдив" АД