Доставка на автоматичен коаглуметър за нуждите на МБАЛ Пловдив АД