Лекар,специализант по ортопедия и травматология 1 място
03/12/2018
                                          О Б Я В А  На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “УМБАЛ-Пловдив”АД обявява следните свободни длъжности за лекари, специализанти :          Лекар,специализант по  ортопедия и травматология   в Отделение по ортопедия и травматология    - 1 място            Кандидатите следва да представят: 1. Заявление в свободен текст;  2. Автобиография; 3. Копие от  диплома за завършено висше медицинско образование.   Срок за подаване документите: до 14.12.2018г. включителноЛице за контакт – Личен състав – 032 96-18-11  След приключване приема на документите,кандидатите заявили желание за специализация ,ще бъдат поканени за събеседване с комисия,определена със заповед на Изп.директор на лечебното заведение.
 
Последни новини