Свободно място за лекар, специализант по ортопедия и травматология - 1 място
23/10/2018

 

 

                                            О Б Я В А


 


 


На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “УМБАЛ-Пловдив”АД обявява следните свободни длъжности за лекари, специализанти :

  Лекар, специализант  по  ортопедия и травматология в Отделение по ортопедия и травматология   -          1 място

   Кандидатите следва да представят:

 1. Заявление в свободен текст;

  2. Автобиография;

  3. Копие от  диплома за завършено висше медицинско образование.

 
Срок за подаване документите: до 23.11.2018г. включително

  Лице за контакт – Личен състав – 032 96-18-11

  След приключване приема на документите,кандидатите заявили желание за специализация ,ще бъдат поканени за събеседване с комисия,определена със заповед на Изп.директор на лечебното заведение.


 

 
Последни новини