Свободно място за лекар, специализант по педиатрия в Отделение по педиатрия - 1 бр.
11/09/2018

                                        О Б Я В А

 

 

На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “УМБАЛ-Пловдив”АД обявява следните свободни длъжности за лекари, специализанти :

 

  Лекар, специализант  по педиатрия   -    1 място

 

 

  Кандидатите следва да представят:

 1. Заявление в свободен текст;

 2. Автобиография;

 3. Копие от  диплома за завършено висше медицинско образование.

 

 

 

Срок за подаване документите: до 11.10.2018г. включително

Лице за контакт – Личен състав – 032 96-18-11

 

 

След приключване приема на документите,кандидатите заявили желание за специализация ,ще бъдат поканени за събеседване с комисия,определена със заповед на Изп.директор на лечебното заведение.

 
Последни новини