Свободни места за лекари, специализанти по акушерство и гинекология в Отделение по акушерство и гинекология - 2 места
28/07/2018

                                              О Б Я В А 

 На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “УМБАЛ-Пловдив”АД обявява следните свободни длъжности за лекари, специализанти :  

Лекари, специализанти  по акушерство и гинекология  -      2 места     

Кандидатите следва да представят: 

1. Заявление в свободен текст;  

2. Автобиография; 

3. Копие от  диплома за завършено висше медицинско образование.   

Срок за подаване документите: до 31.08.2018г. включително

Лице за контакт – Личен състав – 032 96-18-11  

След приключване приема на документите,кандидатите заявили желание за специализация ,ще бъдат поканени за събеседване с комисия,определена със заповед на Прокуриста на лечебното заведение. 

 
Последни новини