Лекар, специализант по ушно-носно-гърлени болести - 1 място
20/06/2018
                              О Б Я В А  На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “УМБАЛ-Пловдив”АД обявява следната свободна длъжност за лекар, специализант :   Лекар, специализант  по  ушно-носно-гърлени  болести -   1  място     Кандидатите следва да представят: 1. Заявление в свободен текст;  2. Автобиография; 3. Копие от  диплома за завършено висше медицинско образование.   Срок за подаване документите: до 20.07.2018г. включителноЛице за контакт – Личен състав – 032 96-18-11  След приключване приема на документите,кандидатите заявили желание за специализация ,ще бъдат поканени за събеседване с комисия,определена със заповед на Прокуриста на лечебното заведение.
 
Последни новини