Лекари, специализанти по АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ в Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 2 места
10/04/2018

О Б Я В А 

        На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “УМБАЛ-Пловдив”АД обявява следните свободни длъжности за лекари, специализанти -2 броя.            

Лекари, специализанти  по АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ    в    Отделение по анестезиология и интензивно лечение   – 2 места             

Кандидатите следва да представят:  

Лекарите, кандидатстващи за обявените  работни места   е необходимо да представят: 

1. Заявление в свободен текст; 

2. Автобиография; 

3. Копие от диплома за завършено висше медицинско образование. 

Срок за подаване на документите: до 11.05.2018г. включително.

Лице за контакт – Сийка Талева  – 032 96-18-11  

След приключване  приема на документите, кандидатите заявили желание за специализация, ще бъдат поканени за събеседване с комисия, определена със заповед на

Прокуриста  на лечебното заведение.

 
Последни новини