Обществена поръчка
27/05/2014

Доставка на система за електрохирургична тъканна манипулация за нуждите на МБАЛ - Пловдив АД

 

     1. Публична покана 

     2. Техническа спецификация

     3. Указаниия за участие в процедура за възлагане на общестена поръчка чрез публична покана

 
Последни новини