Второ отделение по кардиология

Началник Второ отделение по кардиология д-р. Евроди Черкезов

Кардиологично отделение на УМБАЛ "Пловдив" АД е структурирано през 1984 г. Разкрито е на 13 етаж с 40 легла. Предоставя висококвалифицирана лечебно-диагностична и консултативна помощ в областта на сърдечно-съдовите заболявания. База за следдипломна квалификация на лекари.
Приемно-консултативен кардиологичен кабинет към ДКБ работи по утвърден график, в него се извършват контролни прегледи на пациенти, консултации на пациенти, насочени от медицински извънболнични звена, планова хоспитализация.
Консултативна дейност и прием на пациенти по спешност се извършва в СПО.
Медицинският екип притежава необходимата квалификация за работа със специфичната за отделението апаратура при диагностика и лечение на пациенти с ИБС - остър коронарен синдром; сърдечна недостатъчност, ритъмни нарушения; белодробен тромбоемболизъм, заболявания на миокарда и перикарда, инфекциозен ендокардит и др. В отделението се извършват ЕКГ, ЕКГ 24 часов холтер мониторинг, 24 часов холтер мониторинг на артериално налягане, АБИ, велергометричен ЕКГ стрес тест, медикаментозен ЕКГ стрес тест, изследване на като маркери за ранна диагностика на сърдечна недостатъчност, изследване и проследяване нива на миоглобин и Д димер при съответните патологии, диагностика на сънна апнея, ЕХОКГ, ИТМ, % мастна тъкан с импеданс, дигностични и терапевтични пункционни манипулации и др. Провежда се съвременно лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност, остра медикаментозна регуларизация при пациенти с ритъмна патология, диагностика, стратификация и лечение на пациенти с ОКС.
Център за провеждане на клинични изпитвания ІІ, ІІІ фаза.
В отделението работят 8 лекари с признати специалности по вътрешни болести и кардиология, 13 медицински специалисти по здравни грижи.
Лекарите участват в национални и международни форуми със собствени разработки в нет-форуми, консултанти в медицински рубрики, лектори на регионални и национални кардиологични формати, с над 30 публикации в специализирани медицински издания.

Телефони:
032/ 961 794
032/ 905 324

-


 

 

·  назад