Първо отделение по кардиология

 

 

 ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ

 

 

Началник отделение д-р Ценко Цветковски

 Отделението се състои от:

Приемно- консултативен кабинет No 18, разположен на  първи болничен етаж.

 Интензивен кардиологичен сектор, сектор инвазивна кардиология с електрокардиостимулация , стационар, функционален кабинет, лекарски кабинети и секретариат, базирани на 4-ти  болничен етаж.

 Обновява се изцяло през последните години, което дава възможност за квалифицирано наблюдение, изследване и лечение на болните.

 Функционира в тясно сътрудничество с останалите звена на болницата, други градски и републикански болници, както и с изтъкнати лекари и специалисти от доболнична помощ.

Обслужват се пациенти в планов и спешен порядък.

Освен лечебно- диагностична дейност, се  развива и научно- изследователска програма в областта на Кардиологията. База за обучение на студенти медици и следдипломна специализация по Кардиология към МУ- Пловдив.

За отделението:

1.         Ежедневни консултативни кардиологични прегледи, включително и с направления по здравна каса. Амбулаторен контрол на функцията на електрокардиостимулатори (пейсмейкъри). Участва в програмата за обучение и амбулаторни грижи за пациенти.

На диагностика и лечение подлежат болестите на сърцето и периферните съдове в т.ч. и спешни състояния. Провеждат се интензивно наблюдение, грижи и терапия, както и инвазивна диагностика и терапия, подпомагане на кръвообръщението, възстановяване на синусов ритъм, електрокардиостимулация.

Извършват се: пълни кръвни изследвания, рентгеново изследване, компютър- томографско изследване, ядрено- магнитен резонанс, електрокардиография, всички видове ехокардиографски изследвания, 24 часа Холтер- ЕКГ, мониторно наблюдение с контрол на жизнени параметри. Тестове с натоварване, изследване на нарушения в дишането. Консултации с други специалисти.

 2. Провеждат се инвазивни изследвания на сърдечно- съдовата система. Участва в европейската програма „Стент за живот" (Stent for life). Извършва се интервенционално лечение на остър миокарден инфаркт, като най- ефикасен метод на повдение при това живото- застрашаващо състояние. Налице е екип с 24 часова  готовност за оказване на помощ. Такова лечение се прилага и на болни с остър мозъчен инсулт.

Отваряне на засегнати съдове (артерии и вени) посредством балонна дилатация, стент и др. интервенционални методи, се прилага при различни заболявания: болести на сърцето, съдовата система на долни и горни крайници, каротидни артерии, бъбречни артерии, артерии кръвоснабдяващи стомашно- чревния тракт и др.

Вътресъдово ултразвуково изследване (IVUS), хемодинамична оценка на коронарни стенози (FFR).

Ротационна атеректомия за изчистване на артериални плаки.

Перкутанна корекция на вродени и придобити структурни сърдечнo- съдови аномалии - VSD, ASD, PFO, PDA, A-V фистули.

Лечение на резистента артериална хипертония с ренална денервация.

Извършват се пункции с евакуиране на течни колекции- перикардни, плеврални и перитонеални. При необходимост се осъществява балонна фенестрация на перикарда за продължителен терапевтичен ефект.

 3. Оценяват се ритъмни и проводни нарушения на сърцето. Извършва се мониторно наблюдение на болните, 24 часово Холтер ЕКГ изследване. При необходимост се поставя временен или постоянен електрокардиостимулатор (пейсмейкър). Развива се нов метод за лечение на сърдечна недостатъчност- сърдечна ресинхронизираща терапия. За лечение на тежки ритъмни нарушения се поставя кардиовертер дефибрилатор.

4. Диагностика и лечение на пулмонална артериална хипертония. Лечение на белодробен тромбоемболизъм, като се използват медикаментозни средства за премахване на тромботичните маси и механични/ инструментални методи за отстраняването им. При показания се имплантират  вена кава филтри- временни и постоянни. На такова лечение подлежат и пациенти с предстояща тежка хирургическа интервенция. Изследват се нарушения в дишането.

5.Провежда се диагностика на случаи със синдром на сънна апнея (sleep apnea syndrome), чрез регистрация и анализ на ритъма на дишането по време на нощния сън.

6. Иновативни методи на диагностика и лечение. Интервенционална онкология с лечение на тумори, в т.ч. миома на матката, чрез емболизация, без хирургическа интервенция. Интервенционално лечение и възстановяване на нефункциониращи артерио- венозни фистули при болни на хемодиализа. Имплантират се катетри за постоянна диализа (перм. кат.).

Тел.

 

Приемно- консултативен кабинет  032906171

Секретариат                                     032 961164 

Интензивен кардиологичен сектор   032 941164

Сектор инвазивна кардиология         032 906153

Рапортна зала/ манипулационна      032 905469 

Факс:                                                    032 941164

 

e-mail:  [email protected]

·  назад