Клинична лаборатория

д-р Галина Драганова

Началник лаборатория: д-р Галина ДРАГАНОВА

“УМБАЛ - Пловдив” АД  разполага с високоспециализирана и модерна Клинична лаборатория, в която се извършват широка гама изследвания седем дни в седмицата, 365 дни в годината.

Клиничната лаборатория е акредитирана с най-високата оценка от Министерството на здравеопазването на Република България.Лабораторията работи с НЗОК и  извършва изследвания за: стационарните отделения на болницата, амбулаторни пациенти – от приемно-консултативните кабинети, хирургична и ортопедична спешност, пациенти от Спешно приемно отделение, пациенти срещу заплащане по утвърден от ръководството на “УМБАЛ - Пловдив”ценоразпис.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба ( затворена система), при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена .

Материално-техническата база, медицинската апаратура и дейности в МДЛ са в съответствие с изискванията на Медицински стандарт по Клинична лаборатория.Видове лабораторни  изследвания:

1. Лабораторна хематология и цитология- ПКК с 22показателя, ретикулоцити, СУЕ, LE-клетки, ДКК, морфология на еритроцити.

2. Хемостазни изследвания.

3. Биохимични изследвания- ензими, субстрати, електролити и микроелементи, индивидуални белтъци, гликиран хемоглобин.

4. Маркери на възпалението.

5. Хепатитни маркери.

6 . Кръвно-газов анализ

7. Хормони, туморни маркери, метаболитни маркери, кардиологични маркери.

8. Функционални изследвания.

9. Урини- качествени проби и количествени определения.

10. Ликвор – качествени проби и количествени определения.

11. Обща цитология – пунктати от серозни кухини- плеврална, коремна, перикардиална, ставна, храчки, аспирати.

12. Изпражнения- окултни кръвоизливи, креаторея, стеаторея.

Персоналът е квалифициран, добре подготвен. Състои се от двама лекари с придобита специалност по клинична лаборатория, един химик  и един биолог, 18 медицински лаборанта.Ролята на клинична лаборатория е да бъде център за клинично осмисляне на лабораторните резултати .

Тя е активен консултант, относно стратегията на изследване и интерпретация на получените резултати.

-

 

 

·  назад