Клинична лаборатория

Колектив Клин.лаб.1987 г.От 1972г. до 1988г. завеждащ Кл. лаборатория е Д-р Нина Мишелова.

Близо 20 години за качествения контрол и точността на работа отговаря химик Мери Тодорова.

Първото голямо оборудване с лабораторна апаратура е осъществено през 1984г. , под ръководството на Д-р Здравка Григорова. Тогава е и преместването на отделението в новата сграда на ОРБ . С колектив от лаб. лекар, химик , 10 лаборанти и 2 санитарки близо 5 год. се изработват лаб. изследвания на отделенията от новата болница.

От 1989г. до 1994г. е завеждащ кл. лаборатория Д-р Маруся Писанец . Старши лаборанти са Софка Чанева и в последствие Ани Дашина. Създаден е сектор Микробиология към отделението. Разширен е и висшия персонал. От 1988 до 1997г. работи Д-р Здравка Кунчева, оглавяващ сектор хематология.д-р Мария Станилова - нач.клин.лаб.

През 1992г. се създават сектори по Имунология и Цитологична диагностика под ръководството на Д-р Стефан Нешев, и Д-р Мария Станилова.

От 1997г. завеждащ Кл. лаборатория е Д-р М. Станилова , старши лаборант е Ана Къртева.

Продължава развитието на имунологичната и хормонална диагностика, въвеждат се нови автоматизирани биохимични, хематологични, имунологични, кръвно-газов анализатори и др.

Отделението по Клинична лаборатория е структурно и функционално обособена част от МБАЛ - АД Пловдив и е организирано да извършва изследвания за:

 • Стационарните отделения на болницата.

 • Амбулаторни пациенти - от приемно-консултативни кабинети и хирургични и ортопедични спешности.

 • Пациенти от Спешно приемно отделение.

 • Пациенти, срещу заплащане по утвърден от Ръководството на МБАЛ ценоразпис

 

Лабораторията осигуряваКолектив Клин.лаборатория денонощно клинично-лабораторна помощ.

Персонал - квалифициран, добре подготвен

В лабораторията работят двама лекари с придобита специалност по клинична лаборатория, двама химици и един биолог.Броят на лаборантите е 19.

 

Материално-техническа база, медицинска апаратура и дейности в МДЛ са в съответствие с изискванията на Медицински стандарт по Клинична лаборатория

Новата роля на клиничната лаборатория е: преориентиране от база за извършване на анализи в консултативен център за клинично осмисляне на лабораторните резултати, т.е. превръщане от инертен изпълнител в активен консултант относно стратегията на изследване и интерпретация на лабораторния резултат. Адекватната интерпретация на лабораторната

 

ВИДОВЕ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

І. ЛАБОРАТОРНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ

 1. Хематологични - хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, хематокрит, ретикулоцити, еритроцитни индекси, СУЕ, ДКК, осмотична резистентност, LE клетки и натривка от костен мозък, свободен хемоглобин в плазма и урина.

ІІ. КРЪВОСЪСИРВАНЕ - време кървене, време съсирване, фибриноген, протромбиново време, тромбиново време, рекалцификация, АРТТ, ФДП, де-димер.

ІІІ. БИОХИМИЧНИ АНАЛИЗИ

 1. Ензими

 2. Субстрати

 3. Електролити и микроелементи

 4. Индивидуални белтъци, имунглобулини

 5. Фруктозамин, гликиран хемоглобин, С-реактивен протеин

ІV. КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗ

V. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

VІ. УРИНИ

 1. Качествени проби

 2. Количествени определения

VІІ. ЛИКВОР.

 1. Качествени проби

 2. Количествени определения

VІІІ. ХОРМОНАЛНА ДИАГНОСТИКА - щитовидни, фертилитетни, хормони, кортизол, парат хормон остиокалцин.

ІХ. ВИРУСОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ - Хепатит "В", хепатит "С"

Х. Туморни маркери - СА-125, СА-19-9, CA-15-3, PSA, -HCG

ХІ. ОБЩА ЦИТОЛОГИЯ - пунктати от серозни кухини- плеврална, коремна, перикардиална, ставна; материали от тънкоиглена аспирационна биопсия - сляпа и под ехографски контрол; гинекологична цитология, храчки, аспирати, отпечатък от ендоскопска техника.

ХІІ. ДРУГИ - феритин, В12, фолиева киселина.

ХІІІ. ИЗПРАЖНЕНИЯ, ОКУЛТНИ КРЪВОИЗЛИВИ, КРЕАТОРЕЯ И СТЕАТОРЕЯ.

ХІV. СПЕРМОГРАМИ, ПРОСТАТЕН СЕКРЕТ И ВЛАГАЛИЩНА ЧИСТОТА.

Лабораторията разполага с добре разработена програма за развитие и управление, в съответствие с общата програма на болницата, включваща:

- визия, цели и задачи описани в план за развитие на медико-диагностичната лаборатория;

- насоки за развитие, отразяващи промените и изискванията в лабораторното дело на национално и европейско ниво.

Ценоразпис на отделението за платени услуги

·  назад