Отдел по болнична хигиена и епидемиология

Началник отдел - д-р Рашко Рашков

Завършил ВМИ - Пловдив през 1977 г.
Специалност - Епидемиология от 1986 г.
Професионална квалификация по здравен мениджмънт - 2000 г.

ДЕЙНОСТ

Съществува от месец април 2012 г. Предметът на дейност включва два раздела: хигиена и епидемиология. Осъществява контрол по изпълнението на медицинския стандарт за превенция и контрол на вътреболничните инфекции. Извършва дезинфекция, дезинсекция и дератизация в лечебното заведение.

В отделът работят епидемиолог, инспектор обществено здраве, медицински лаборант и дезинфектор.

Телефони:

Началник отдел - 032/ 905 420

·  назад