Неврологично отделение

Колектив Неврологично отд. 1987 г. Неврологично отделение при МБАЛ "Пловдив" АД е открито на 01.11.1984г., когато тогавашната ПОКБ Пловдив (бивша Околийска -основана преди 55 години) се премести в новопостроената сграда, намираща се на бул. "България" 234 и понастоящем. До този момент болницата не е разполагала с неврологично отделение. Функционирали са два неврологични кабинета с първи завеждащи д-р Никола Дахтиров и м.с. Вили Джиговечка и д-р Станков с м.с. Вили Николова. По-късно в тези кабинети работят след положен изпит за работа в гр. Пловдив д-р Тунев и д-р Причкова Пръв завеждащ на новосъздаденото отделение е д-р Ангел Тунев, заел длъжността след конкурс. Първа старша медхестра е Милка Тафкова.д-р Ангел Тунев - нач. неврологично отд.

При разкриването си отделението е разполагало със 75 легла и е било разположено на 12 етаж в сектор "А" и "Б".

Понастоящем отделението е разположено на 12 етаж в сектор "А" и "Б", има 55 легла и осигурява стационарно лечение на болни с неврологични заболявания от цялата Пловдивска област и страната. През 2006 г. е извършен основен ремонт на отделението и е разкрит модерен интензивен сектор с две легла. Разполага с диагностично-консултативен кабинет и е една от основните структури на МБАЛ "Пловдив" АД, която работи в съответствие с изискванията на „Медицински стандарт по Нервни болести".

Под ръководството на Началник отделението д-р Ангел Тунев, екип от висококвалифицирани лекари, медицински сестри и помощен персонал извършват лечебно - диагностична, консултативна, рехабилитационна, учебно квалификационна и др. дейности.

В Неврологично отделение работят дванадесет лекари, от които единадесет с призната специалност по Нервни болести и с допълнителни квалификации и умения - ЕЕГ, ЕМГ, Доплерова сонография, мануална терапия, невроотология, невроофталмология, иглотерапия и с амбиция да поддържат и повишават нивото на медицинската си подготовка. В лечебния процес участвуват и 17 висококвалифицирани медицински сестри.Колектив Неврологично отд.

Мисията на отделението е в съответствие с мисията на болницата и се състои в създаването на условия и осъществяване на активно лечение на лица с остри и изострени хронични неврологични заболявания.

Като структура на многопрофилна болница за активно лечение в НО се диагностицират и лекуват лица с остри и изострени хронични

неврологични болести с превалиране на мозъчно-съдовата болест, като основна медицинска дейност на отделението. Осигурена е непрекъсната неврологична консултативна помощ.

Неврологично отделение при МБАЛ „Пловдив" АД е с доказан авторитет и привлича с висококвалифицирания си персонал, наличието на модерна апаратура и възможностите за съвременна диагностика и лечение на неврологичните заболявания.

Отделението кандидатства за следните клинични пътеки

Ценоразпис на отделението за платени услуги

·  назад