Клинични пътеки Ортопедо-травматологично отделение
   КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ПО НРД  ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2014г. ИЗПЪЛНЯВАНИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
   
КП № НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
204 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение
205 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции 
215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник
221 Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник
223 Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник

·  назад